Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých - (APS)

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 16:00 - 22:00
Utorok: 16:00 - 22:00
Streda: 16:00 - 22:00
Štvrtok: 16:00 - 22:00
Piatok: 16:00 - 22:00
Sobota: 07:00 - 22:00
Nedeľa: 07:00 - 22:00

Zdravotná starostlivosť ambulantnej pohotovostnej služby (APS) je poskytovaná pri náhlej zmene zdravotného stavu osobe, ktorý bezprostredne neohrozuje jej život, alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. Je nevyhnutné, aby každý pacient pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu zvážil, či ide o takú závažnú zmenu stavu, ktorá si vyžaduje návštevu APS alebo privolanie RZP, RLP resp. ošetrenie na urgentnom príjme v nemocnici. Alebo ide o zmenu zdravotného stavu pacienta, ktorá svojou závažnosťou nevyžaduje bezodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti a počká na vyšetrenie u svojho obvodného lekára počas jeho riadnych ordinačných hodín. 

 

Pri vážnom ohrození pacienta na živote, pri zlyhaní niektorých zákadných životných funkcií resp. pri náhlom zhoršení zdravotného stavu, ktorý si vyžaduje ošetrenie RZP, RLP je nutné volať na číslo integrovaného záchranného systému 112 resp. záchrannej zdravotnej služby 155. 

 

V súvislosti so zmenou Zákona 576/2014 Z.z. o zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 01.11.2017 dochádza k zmenám úhrady za APS + ÚPS nasledovne:

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) je výška úhrady poistenca, ak  nie je oslobodený od povinnosti úhrady, v sume 10 €.k poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese územného obvodu, v ktorom sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba je výška úhrady 2€. Ak bol poistenec k poskytovateľovi ÚPS odoslaný bezprostredne po návšteve APS výška poplatku je 2€.

 

Poistenec je oslobodený od platby, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci:

  1. ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
  2. ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
  3. ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS)  a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
  4. ambulantnej pohotovostnej služby (APS)  a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
  5. ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
  6. ambulantnej pohotovostnej služby (APS) alebo ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené, na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca - sprievodcu za jeden deň pobytu bez stravy vo výške 3,30€, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady.

Kontakty:

037 6905 247
prízemie v chirurgickom pavilóne (priestory ortopedickej ambulancie)

Personál:

Lekár
podľa rozpisu služieb

Sestra
podľa rozpisu služieb